Tags

Kết quả tìm: thẻ chèn ảnh

[HTML] - Thẻ chèn hình ảnh
HTML - HTML5    2018-11-02 16:35:41

Sử dụng thẻ IMG để nhúng hình ảnh vào trang web: