[Phần mềm] - Hướng dẫn tạo snipet html5 đơn giản có thêm utf-8

Phần mềm - Tiện ích    2019-09-25

 

Bước 1: Vào Tool => Developer=> New Snipet....
Bước 2: Xóa toàn bộ nội dung cũ trong file snipet, paste nội dung sau vào

 

<snippet>
<content><![CDATA[!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>$1</title>
</head>
<body>
 
</body>
</html>]]></content>
<tabTrigger>html5</tabTrigger>
<scope>text.html</scope>
</snippet>

 

Bước 3: Bấm Ctrl + S để lưu và lưu tên file như sau: html5.sublime-snippet

Bước 4: Tắt Sublime text và bật lại để sử dụng

Ký tự viết tắt sử dụng là: html5

Trên đây chỉ là ví dụ đơn giản để các bạn tạo snipet html, bạn có thể cải tiến chỉnh sửa cho phù hợp với nhiều mục đích khác!