Tác dụng của JavaScript

JavaScript - JQuery    2020-09-02

1. Tác dụng của JavaScript (js)
 

 • Tương tác với người dùng: Dùng JS để viết các lệnh điều khiển đáp lại các hành vi tác động của người dùng lên website như các hoạt động: kích chuột, đưa chuột qua, thay đổi kích thước cửa sổ, cuộn trang, kéo thả các phần tử trên trang web…
 • Thay đổi nội dung động: JS có thể làm thay đổi nội dung của trang web, của phần tử trong trang web, thay đổi vị trí của các phần tử trên trang web tự động hoặc thông qua thao tác người dùng.
 • Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu: Dùng JS kiểm tra dữ liệu người dùng nhập vào form trước khi gửi lên server có đúng yêu cầu hợp lệ hay không giúp làm giảm thời gian tương tác và giảm số lần tương tác với server.
 • JS giúp xây dựng các ứng dụng single page giúp trải nghiệm người dùng giống như trên một ứng dụng desktop.
 • JS cũng dùng để xây dựng ứng dụng phía máy chủ web như nodejs...

2. Quy chuẩn JS:
 

 • Ngôn ngữ JS có phân biệt chữ hoa và chữ thường
 • Các khối lệnh được đặt trong cặp ngoặc { } , lệnh JS viết trong trang html luôn được đặt trong cặp
 • thẻ mở và đóng <script> ….</script>
 • Dấu khoảng trắng dùng để phân tách câu lệnh, biến, toán tử, hàm… có thể dùng thêm các khoảng trắng, tab để định dạng file script
 • Chú thích: JS giống các ngôn ngữ lập trình C++, Java … dùng chú thích trên 1 dòng // hoặc nhiều dòng /*….*/

3. Môi trường thực thi JS
 

 • JS viết trên trang html thì được thực thi trên trình duyệt web (client-side)
 • JS viết trên server thì được thực thi ở phía server (server-side) VD: NodeJS