Lập trình C

Nhập môn Lập trình hãy bắt đầu với ngôn ngữ lập trình C. Đây là môn học giúp bạn có cái nhìn tiếp cận cơ bản mở đầu về lập trình. Môn học này giúp các bạn hiểu cách vẽ lưu đồ mô phỏng thuật toán, biết cách sử dụng công cụ lập trình, sắp xếp các ký tự chữ cái -chữ số - ký tự đặc biệt để tổ chức thành một chương trình thực hiện các công việc tính toán đơn giản và phức tạp dần.

Công cụ để phục vụ lập trình các bạn có thể sử dụng phần mềm notepad cũng được, nhưng sau khi soạn thảo xong bạn phải chạy bằng lệnh để biên dịch. Một công cụ hỗ trợ tốt hơn là Dev C++. 

Bạn có thể tải phần mềm Dev C++ phiên bản 5.11 tích hợp sẵn trình biên dịch tại đây

Xem các bài viết trong chủ đề: