HTML - HTML5

HTML (Hypertext Markup Language) là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản, sử dụng các cấu trúc thẻ đánh dấu để định dạng các trang văn bản theo một cách thức riêng. Các trang văn bản được định dạng theo cấu trúc của HTML được gọi là các trang web tĩnh html.

Trang web tĩnh html thường được lưu với phần mở rộng là .htm hoặc .html

HTML rất dễ học và thực hành. Dưới dây là ví dụ một trang html đơn giản:

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
      <title>Học HTML tại saophaixoan.net</title>
      <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>

     <h1>Đây là dòng tiêu đề Heading</h1>
     <p>Đây là phần định dạng đoạn văn bản.</p>

</body>
</html>

Bạn chỉ cần copy nội dung mã code trên mở notepad rồi paste vào đó và lưu với tên hello.html rồi bạn chạy file hello.html bạn sẽ được một trang web tĩnh hiển thị nội dung có 2 dòng văn bản hiển thị với 2 kích thước khác nhau.

Xem các bài viết trong chủ đề: